.bg-primary { color: #fff; background-color: #088bfb; }

หมายเหตุ : โดยทั่วไปความแม่นยำของการคาดการณ์สภาวะฝนจะลดลงเมื่อระยะเวลาคาดการณ์ยาวขึ้น โดยจะมีความแม่นยำสูงสุดที่ 3 วันข้างหน้า ข้อมูลคาดการณ์สภาวะฝนเป็นผลงานในระยะวิจัยและพัฒนา โปรดใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลไปใช้


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.