แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานการณ์ฝน พบว่ามีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณตอนบนของประเทศ กับมีฝนตกหนาแน่นในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 39,116 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,590 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,968 2,131 281 และ 267 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,497 และ 1,332 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-04-30

สถานที่ เวลา มม.
เลย อ.ภูเรือ ตลาดภูเรือ 00:00 61.2
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 00:00 52.6
พิจิตร อ.ตะพานหิน เมืองตะพานหิน 00:00 38.4
เชียงใหม่ อ.แม่อาย อบต.ท่าตอน 00:00 37.4
ตาก อ.อุ้มผาง ทต.อุ้มผาง 00:00 34.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-04-30

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 00:00 20.1
แม่ฮ่องสอน อ.ปาย บ้านสันติชล 00:00 20.1
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 00:00 20.6
เชียงราย อ.แม่สรวย ทต.แม่สรวย 00:00 21.1
เลย อ.ด่านซ้าย โป่งชี 00:00 21.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-04-29

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,704 (42.37%) 1,904 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,906 (51.59%) 2,056 (22%)
เขื่อนแควน้อย 307 (32.72%) 264 (28%)
เขื่อนป่าสักฯ 252 (26.21%) 249 (26%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,169 (40%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,473 (18%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนแม่กวง (9%) เขื่อนคลองสียัด (14%) เขื่อนสิรินธร (14%)
เขื่อนภูมิพล (14%) เขื่อนวชิราลงกรณ (14%) เขื่อนศรีนครินทร์ (14%)
เขื่อนลำตะคอง (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.