แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

พายุโซนร้อน"ตาลัส" ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในวันที่ 18 ก.ค. ต่อมาในระยะกลางสัปดาห์ หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อน "เซินกา" ในวันที่ 22 และ 23 ตามลำดับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใจ้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดสัปดาห์ ทำให้ตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 25 ก.ค. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 41,379 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 58% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 17,853 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,423 และ 2,353 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำตะคอง อีกทั้งมีเขื่อนน้ำอูน ที่มีปริมาตรน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-07-28

สถานที่ เวลา มม.
สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ท่าแร่ 17:00 155.6
สกลนคร อ.พังโคน พังโคน 17:00 114.8
สกลนคร อ.พรรณานิคม บ้านบัว 17:00 110.0
นครพนม อ.ศรีสงคราม บ้านปากอูน 17:00 96.6
อำนาจเจริญ อ.ลืออำนาจ ม.ราม อำนาจเจริญ 17:00 92.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-07-28

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ราชบุรี อ.สวนผึ้ง น้ำตกเก้าชั้น 17:00 24.0
กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี กระทรวงวิทยาศาสตร์ 17:00 24.5
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 17:00 24.5
สกลนคร อ.เต่างอย เต่างอย 17:00 25.0
ขอนแก่น อ.น้ำพอง ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 17:00 25.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-07-27

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,293 (46.74%) 2,493 (19%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,327 (56.02%) 2,477 (26%)
เขื่อนแควน้อย 584 (62.16%) 541 (58%)
เขื่อนป่าสักฯ 337 (35.1%) 334 (35%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,541 (47%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,845 (23%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนแม่กวง (14%) เขื่อนศรีนครินทร์ (15%) เขื่อนภูมิพล (19%)
เขื่อนลำตะคอง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.